Badan Pembina Harian

Badan Pembina Harian Universitas selanjutnya disingkat BPH-UMSU adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

a. BPH-UMSU melaksanakan fungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:

  • Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan UMSU dalam pengelolaan UMSU.
  • Bersama pimpinan UMSU menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan
  • Bersama pimpinan UMSU dan Senat menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Statuta.
  • Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b. BPH-UMSU berwenang:

  • Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan Persyarikatan atas usul Pimpinan UMSU.
  • Melaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMSU.
  • Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di UMSU.

c. Tanggungjawab BPH-UMSU

  • Bertanggungjawab dalam mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan
  • Bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMSU.
  • Jumlah anggota BPH sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi, unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.